Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de relatie tussen It’s Me BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Kolverenstraat 5 en met ondernemingsnummer 0648.993.445, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt (hierna: ‘It’s Me’) en de klant (hierna: de ‘Opdrachtgever’). Zij gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In dat laatste geval behouden deze algemene voorwaarden hun aanvullende werking.

2. De taak die de Opdrachtgever aan It’s Me verleent, heeft betrekking op grafische vormgeving in de meest ruimte zijn, zoals onder meer doch niet beperkt tot het ontwerpen van logo’s, drukwerk, huisstijlen, illustraties, tekeningen, animaties en webdesign. It’s Me heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op derden, zoals onder meer, doch niet beperkt tot drukkerijen, webhoster, webdesigners, copywriters of andere grafische vormgevers. It’s Me heeft het recht om deze kosten rechtstreeks door te rekenen worden aan de Opdrachtgever.

3. Nadat de Opdrachtgever op gedetailleerde wijze heeft meegedeeld welke diensten hij verwacht van It’s Me (en desgevallend het aantal), zal op basis daarvan een offerte opgesteld worden. Deze offertes zijn strikt persoonlijk en ten alle tijden herroepbaar. Zij zijn slechts geldig gedurende 1 maand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Offertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever en gelden slechts voor zover de verstrekte gegevens actueel, correct en volledig zijn. Opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Offertes zijn, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief meerwerken, d.i. alle werken die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte en bijzondere kosten (zoals bijvoorbeeld kosten van drukwerk, serverkost, kosten voor domeinnaam en beheer website).

4. De offertes dienen door de Opdrachtgever (duidelijk en ondubbelzinnig) schriftelijk te worden bevestigd aan It’s Me op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Pas nadat It’s Me deze schriftelijke bevestiging ook nog eens zelf bevestigd heeft, komt er in hoofde van It’s Me een bindende overeenkomst tot stand. Desalniettemin kan de totstandkoming van de overeenkomst ook blijken uit de vrijwillige uitvoering ervan door It’s Me. Wijzigingen inzake de overeenkomst dienen door partijen steeds schriftelijk (of per e-mail) te worden meegedeeld (al dan niet per e-mail) en dienen door de wederpartij aanvaard te worden.

5. Uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en een overschrijding kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens It’s Me. Uitvoeringstermijnen lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat (i) It’s Me de overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft én (ii) de Opdrachtgever het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald én

(iii) It’s Me alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige uitvoering van de opdracht. Uitvoeringstermijnen worden steeds verlengd met een redelijke termijn nodig voor het uitvoeren van meerwerken.

6. Na bevestiging van de overeenkomst zal It’s Me één of meerdere ontwerpen aanleveren (zoals voorzien in de offerte), dewelke aan de Opdrachtgever per e-mail worden overgemaakt met het oog op controle, nazicht en bespreking. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk (en binnen een termijn van 14 dagen) zijn bemerkingen of goedkeuring schriftelijk (of per e-mail) te laten geworden. Vanaf het ogenblik dat er een akkoord bestaat over het ontwerp, kan er op verzoek van de Opdrachtgever één (of meerdere) proefdruk(ken) aangevraagd worden (op kosten van de Opdrachtgever).

7. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe het ontwerp en de eventuele proefdruk grondig na te kijken en zijn bemerkingen zo gedetailleerd mogelijk over te maken. Zodra er een akkoord bestaat tussen de Opdrachtgever en It’s Me omtrent het ontwerp en de wijze van bedrukking, zal It’s Me het ontwerp verder finaliseren met het oog op een definitief ontwerp. Vanaf dat ogenblik is de Opdrachtgever gehouden de kosten van de derde te betalen (onverminderd de factuur van It’s Me) en zijn aanpassingen of een herroeping niet meer mogelijk voor het definitieve ontwerp. De drukwerken zullen afgeleverd worden binnen de termijn die daarvoor nodig is. It’s Me kan niet verantwoordelijk worden geacht voor eventuele fouten die zijn ontstaan naar aanleiding van het drukwerk, het uitvoeren van het ontwerp of de laattijdige levering ervan.

8. Na ontvangst van het drukwerk of oplevering van de opdracht, stelt de Opdrachtgever It’s Me op straffe van verval schriftelijk (of er e-mail) in kennis van elke klacht met betrekking tot de uitvoering der werken (alsmede het drukwerk) binnen een termijn van 10 werkdagen nadat de Opdrachtgever kennis heeft genomen van de aanleiding van deze klacht of redelijkerwijze kennis had moeten nemen. Na ontvangst van de klacht zal It’s Me samen met de Opdrachtgever bespreken welke wijzigingen eventueel aangebracht kunnen worden. De Opdrachtgever aanvaardt dat een tweede druk ook dubbele kosten met zich meebrengt (onverminderd eventuele meerwerken van It’s Me).

9. Alle facturen zijn contant betaalbaar aan It’s Me, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. It’s Me is gerechtigd om voor aanvang van de werken (of drukwerken) één of meerdere voorschotten te vragen. Facturen van derden worden onmiddellijk aan de Opdrachtgever overgemaakt (bv. drukkerij) en de Opdrachtgever verbindt zich ertoe deze binnen de voorziene vervaldatum te betalen.

10. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen (voorschot) factuur maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Bij niet- betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd op het openstaande factuurbedrag, van dag tot dag berekend aan de interestvoet van 8 % evenals een forfaitaire schadevergoeding voor interne invorderingskosten berekend als 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 125,- EUR. De Opdrachtgever kan geen schuldvergelijking toepassen.

11. It’s Me behoudt zich het recht voor om ten alle tijden (na ingebrekestelling) zijn verbintenissen op te schorten wanneer de Opdrachtgever zijn (betalings-) verbintenissen niet tijdig en/of correct naleeft of wanneer de solvabiliteit van de Opdrachtgever in het gedrang is.

12. It’s Me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp wanneer dit ontwerp voorafgaand aan de Opdrachtgever werd overgemaakt met het oog op nazicht en controle of eventuele inbreuken op andermans intellectuele rechten. Daarnaast is It’s Me evenmin aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de Opdrachtgever. In geval van aansprakelijkheid van It’s Me is deze steeds beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de werken, de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de uitgevoerde werken. It’s Me is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade (zoals bv. gederfde winst), d.i. andere schade dan deze aan de uitgevoerde werken en dewelke betrekking heeft op het opnieuw uitvoeren, de vervanging of het herstel van de uitgevoerde werken. De aansprakelijkheid van It’s Me is hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de factuur.

13. De Opdrachtgever bevestigt dat zij beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten of de nodige licenties m.b.t. de aan It’s Me ter beschikking gestelde informatie, logo’s teksten, afbeeldingen, documenten, software, hardware, etc. en vrijwaart It’s Me voor mogelijke aanspraken van derden dienaangaande met inbegrip van de (juridische) kosten die It’s Me dient te maken ten gevolge van dergelijke claim.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord behoudt It’s Me alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht) op de werken, ontwerpen, etc. die It’s Me aflevert (in welke vorm dan ook) aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever krijgt enkel een gebruikslicentie om de werken/het ontwerp te gebruiken/exploiteren voor de doeleinden waarvoor het bestemd is (en zoals voorafgaandelijk aan It’s Me meegedeeld). Deze gebruikslicentie kan door It’s Me te allen tijde aan bijzondere voorwaarden onderworpen worden. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om (zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van It’s Me) deze ontwerpen te verspreiden, te verkopen, sublicenties te verlenen dan wel te gebruiken voor andere doeleinden dan deze omschreven in de opdrachtomschrijving. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, staat It’s Me vrij om het ontwerp te gebruiken en te publiceren voor commerciële doeleinden.

14. In geval van overmacht kunnen partijen tijdelijk of permanent bevrijd zijn hun verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen de partijen hun verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van partijen die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, zoals onder meer doch niet beperkt tot onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, etc.

15. De relatie tussen It’s Me en de Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Geschillen tussen It’s Me en de Opdrachtgever zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, dan wel het gerechtelijk ressort Antwerpen, afdeling Hasselt. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.